వార్తలు

#NoShaveNovember ప్రారంభమైనప్పుడు మరియు వారు సాపేక్షమైన AF గా ప్రజలు ఉల్లాసమైన మీమ్‌లతో ట్విట్టర్‌ను వరదలు