ఈ రోజు

జాన్ లెజెండ్ సింగింగ్ గోర్డాన్ రామ్సే యొక్క ఉత్తమ అవమానాలు మీరు ఈ రోజు చూసే అత్యంత సంతోషకరమైన విషయం